top of page
數字量測

攝影測量為我們提供的一個很好的工具是計算挖掘、填充、存儲等材料的體積。特別是當這些是無定形和不規則的時,只需幾分鐘即可獲得正射影像。

我們將計算該存儲礫石丘的過程作為對比示例,對其進行倒置,得到以下結果:

與攝影測量

飛行時間 =                      2分鐘

正射影像的處理時間 =       5分鐘

獲得的積分:                 61,728 點

獲得的體積 =             840.43 M3

 

總站

實地調查時間 =  50分鐘

獲得的積分 =                    50分

獲得的體積 =             743.35 立方米

Imagen19.png
Imagen20.png
Imagen21.png
Imagen22.png
Imagen23.png
Imagen24.png
Imagen25.png
Imagen26.png
bottom of page